Veelgestelde Vragen • Nutrifoodz
score: ⭐⭐⭐⭐⭐ (4,4/5) | gratis verzending.

We helpen je graag.

Klantenservice

Openingsuren Klantenservice

Onze support afdeling is 24 uur per dag bereikbaar op support@nutrifoodz.nl Telefonische support is bereikbaar op het telefoonnummer +31208946383. Bellen mogelijk op maandag en woensdag tussen 10:00 en 12:00. Chat support is bereikbaar op onze website: https://shop.nutrifoodz.nl/

Betaalmethodes

Bij Nutrifoodz kun je betalen met de hoogste veiligheidsnormen. De betaling is mogelijk via Bancontact, iDeal, Apple Pay, Alle credit cards, Paypal, Google Pay en achteraf betalen met Klarna.

Verzending En Verzendkosten

Bestellingen worden op maandag t/m vrijdag door ons verwerkt en verzonden. Bestellingen worden elke werkdag verwerkt. Nadat wij het pakket verzonden hebben ontvang je dit meestal binnen 1 tot 2 werkdagen in huis.

Wanneer je vragen hebt over je bestelling, kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice. Wij zullen dan voor je kijken hoe het met je pakketje staat.

Verzendkosten

Uw bestellingen verzenden we helemaal gratis naar Nederland en België.

Retourkosten

Indien u een pakket retour stuurt, bent u zelf verantwoordelijk voor de retourkosten. We raden u aan om met Post NL retour te sturen naar de postbus van Nutrifoodz in Nederland. Voor België gebruiken we geen postbus en kunt u eender welke aanbieder kiezen.

Nutrifoodz retouradres Nederland: Postbus 3032 1270EA Huizen Nederland

Nutrifoodz retouradres België: Delften 23 - Unit 6 2390 Malle België

Algemene voorwaarden Nutrifoodz

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Nutrifoodz
Postbus 3032
1270 EA Huizen
Nederland
support@nutrifoodz.nl
KVK: 65874366
BTW: NL856298372B01
Let op! Dit is geen bezoek adres.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. “De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Nutrifoodz in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij: a) risicoanalyses b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden”

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
· de prijs inclusief belastingen;
· de eventuele kosten van aflevering;
· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
· de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
· de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
· de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
· de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
· de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
· het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
· de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
· de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
· de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
· de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending en eventuele handelingskosten voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
· die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
· die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
· die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
· die snel kunnen bederven of verouderen;
· waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
· voor losse kranten en tijdschriften;
· voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
· betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
· waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
· betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
· deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
· de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending en handelingskosten zijn voor rekening voor de consument.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
· te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
· tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
· altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. “Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Nutrifoodz. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Nutrifoodz gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Nutrifoodz is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen.Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Nutrifoodz is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Nutrifoodz is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Privacy Policy Nutrifoodz
1. Nutrifoodz

Het navolgende Privacy Statement geeft uitleg over welke persoonsgegevens Nutrifoodz verzamelt en hoe Nutrifoodz hiermee omgaat. Daarnaast licht dit Privacy Statement toe welke rechten je hebt in het kader van gegevensbescherming en hoe je deze kunt uitoefenen. Door het bezoeken van onze website of het afnemen van onze diensten ga je akkoord met ons privacy beleid, die je hieronder vindt. Wij verzoeken je hiervan kennis te nemen.

2. Gegevensverantwoordelijke

Nutrifoodz is (eind)verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij verzamelen persoonsgegevens als je gebruik maakt van Nutrifoodz, dan wel wanneer jij je registreert voor Nutrifoodz of onze website bezoekt.
3. Gegevensverwerking

Nutrifoodz verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot consumenten en bezoekers van deze website. Welke gegevens wij verzamelen is afhankelijk van de dienst die je gebruikt.

3.1 Gegevens die je aan ons verstrekt

Je verstrekt ons persoonsgegevens wanneer je:
- een bestelling plaatst in onze webshop;
- op een andere manier gegevens met ons deelt; direct of indirect.

Deze gegevens bestaan uit:
- persoonlijke informatie: naam, e-mailadres, postadres, geboortedatum, telefoonnummer.
- betaalinformatie: factuurgegevens.

3.2 Gegevens die wij verzamelen wanneer je gebruik maakt van de Nutrifoodz betaalmethode. Wanneer je onze betaalmethode gebruikt kunnen we de volgende informatie van je verzamelen:

- orderinformatie zoals productnamen;
- historische informatie zoals bestelhistorie;
- IP adres;
- device ID’s en overige device informatie zoals browser, operating system;
- bron van dataverzameling zoals webbrowser, mobile browser, applicatie;
- geografische informatie.

Ieder bezoek aan de Nutrifoodz omgeving word automatisch geregistreerd. Hierbij verzamelen wij de volgende informatie(hierna “overige informatie”):

- datum en tijd van je bezoek aan Nutrifoodz website;
- website vanaf waar je naar de Nutrifoodz omgeving komt;

Hiervoor maken wij gebruik van cookies. De informatie die jij met ons deelt, evenals de informatie over je order en je financiële informatie, is nodig om de betaalmethode Nutrifoodz aan te bieden. De overige informatie is nodig voor andere doeleinden, die hieronder staan toegelicht.

4. Doeleinden van gegevensgebruik gewaarborgd

Nutrifoodz verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder gespecificeerd. Verder kun je zien hoe lang wij bepaalde gegevens bewaren.

4.1 Doeleinden

Administratie van betalingen & relatiebeheer:

1. Om betalingen en klantgegevens te beheren. Uitvoering van betaalovereenkomst (Art. 8 b AVG)

We hebben je gegevens nodig om een betaalovereenkomst met je aan te kunnen gaan en om onze dienst aan te kunnen bieden.

Bewaartermijn: 7 jaar.

Algemeen:

1. Om te voldoen aan de toepasselijke richtlijnen en wetgeving, zoals de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 8 c AVG)

bewaartermijn: Afhankelijk van de betreffende wetgeving

2. Om de diensten van Nutrifoodz te beheren en voor interne processen.

Uitvoering van betaalovereenkomst (Art. 8 b AVG)

Bewaartermijn: 7 jaar.

4.2 Geautomatiseerd besluit

Wanneer je geen bekende klant voor ons bent, gebruiken wij je gegevens voor het uitvoeren van een geautomatiseerde real-time risicotoets via Klarna of Afterpay, om inzicht te verwerven in je betaalwaardigheid. Ben je wel een bekende klant, dan bepalen we op basis van je bestelhistorie of je verzoek om achteraf te betalen wordt geaccepteerd. Dit doet Klarna / Afterpay op basis van typeringen als “redelijk bekende klant” en “vaste klant”.

4.3 Verbetering Nutrifoodz website

Je gegevens kunnen worden gebruikt voor identificatie van gebruikers en om de Nutrifoodz website meer persoonlijk, interactief en gebruiksvriendelijk te maken. Daarnaast kunnen je gegevens worden gebruikt bij het beantwoorden van je vragen, de veiligheid van gegevens te waarborgen en misbruik van de website te voorkomen.

4.4 Klantcontact

Je gegevens kunnen worden gebruikt voor klantcontact, zoals het sturen van notificaties over onze diensten en om contact met je op te nemen in het kader van klantenservice.

5. Gegevensverwerking buiten de EU

Nutrifoodz verwerkt (of stuurt) standaard geen persoonsgegevens buiten de EU. In de situaties dat dit wel nodig is, verzekert Nutrifoodz dat de juiste maatregelen worden getroffen om dezelfde privacy te garanderen als binnen de EU. Een voorbeeld van deze maatregelen is extra contractuele afspraken omtrent vertrouwelijkheid en toepasselijkheid van de Europese wetgeving. Je kunt een kopie van deze aanvullende afspraken opvragen via support@Nutrifoodz.nl. Dit e-mailadres wordt beheerd door de twee functionarissen gegevensbescherming van Nutrifoodz.

6. Welke rechten heb je?

Inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Nutrifoodz van je heeft.

Correctie: wij zorgen er voor dat de gegevens die Nutrifoodz van je heeft kloppen en actueel zijn. Je kunt ons vragen om informatie te wijzigen of verwijderen, wanneer iets in je gegevens niet klopt.

Verwijdering: je hebt het recht om verwijdering van je gegevens aan te vragen. We hebben niet altijd de mogelijkheid om je gegevens direct te verwijderen in verband met de wettelijke bewaartermijnen of uitvoering van de betaalovereenkomst.

Bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, mocht je van mening zijn dat dit onjuist of onterecht gebeurt. Dit kan door een e-mail te sturen naar support@Nutrifoodz.nl

Toestemming intrekken: wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Dit kun je doen via onze website, onderin de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar support@Nutrifoodz.nl

Dataportabiliteit: als je persoonsgegevens automatisch worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, heb je het recht om te vragen om een leesbaar format voor overdracht aan een andere partij.

Klachten: je kunt een klacht aangaande gegevensbescherming indienen via support@Nutrifoodz.nl of bij de autoriteit via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

7. Met wie delen we je gegevens?

Nutrifoodz maakt gebruik van professionele marktpartijen die Nutrifoodz faciliteren bij onder meer het sturen van de betaaloverzichten en aanbiedingen. Vragen over deze professionele marktpartijen en over hun wijze van gegevensverwerking kunnen gesteld worden aan Nutrifoodz via support@Nutrifoodz.nl.

Verder kunnen gegevens met de autoriteiten worden gedeeld als dat wettelijk verplicht is. Dit doen we echter alleen als er aangetoond wordt dat dit een verplichting is. Wanneer wij je gegevens delen met de derden die voor ons bijvoorbeeld de facturatie verzorgen, nemen we alle wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om te zorgen dat je gegevens zorgvuldig beveiligd worden bij overdracht aan deze partijen.

Nutrifoodz verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Daarnaast sturen wij je gegevens niet naar derden voor direct marketing, verkoop op afstand, marktonderzoeken, tenzij je hier toestemming voor hebt gegeven.

8. Hoe beveiligt Nutrifoodz jouw gegevens?

Nutrifoodz neemt passende technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, overdracht, vernietiging of andere ongeautoriseerde verwerkingen. De veiligheidsmaatregelen omvatten firewalls, encryptie, gebruik van beveiligde IT-omgevingen, toegangscontrole, training aan personeel dat met je gegevens werkt en de zorgvuldige selectie van derden die persoonsgegevens voor ons gaan verwerken. Daarnaast is toegang tot jouw informatie beperkt tot alleen personeel van Nutrifoodz dat je gegevens nodig heeft voor de uitvoering van zijn/haar functie.

9. Andere websites

Onze website kan verwijzen naar andere websites. Nutrifoodz is niet verantwoordelijk voor de privacy statements of inhoud van deze websites. We adviseren je om de privacy statements en algemene voorwaarden van deze websites te lezen voor gebruik.

10. Gebruik van cookies en soortgelijke tracking technologie

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk worden opgeslagen in de browser cache van gebruikers wanneer een website wordt bezocht. Onze website gebruikt cookies om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website en om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Wanneer je geen cookies op je computer wilt, kun je het gebruik hiervan blokkeren via je browserinstellingen. Hou er rekening mee dat sommige mogelijkheden op de website alleen werken als je cookies toestaat.

Je kunt ook cookies uit je browsergeschiedenis verwijderen. Door het verwijderen van de cookies op een regelmatige basis, kun je het gebruikersprofiel wat daarmee is opgebouwd veranderen. Het verwijderen van cookies stopt echter niet het verzamelen van de data, het verwijdert slechts het profiel gebaseerd op de eerdere browsegeschiedenis.

11. Wijzigingen Privacy Statement

Nutrifoodz voert constant verbeteringen door op haar website en haar betaalmethode. Om die reden behoudt Nutrifoodz het recht om haar Privacy Statement te wijzigen door de wijzigingen op haar website te vermelden. Wijzigingen kunnen ook worden gemaakt door verandering in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere regelgeving of jurisprudentie hierover. We adviseren de inhoud van het Privacy Statement regelmatig te controleren.

12. Vragen over gegevensbescherming

Op verzoek kun je inzage krijgen in je persoonsgegevens, ze laten wijzigen of verwijderen. Nutrifoodz heeft twee functionarissen gegevensbescherming die elke dag bezig zijn met de bescherming van jouw gegevens. Heb je vragen over het Privacy Statement of de bescherming van persoonsgegevens binnen Nutrifoodz? Neem dan contact op met support@Nutrifoodz.nl

De laatste wijziging in dit Privacy Statement vond plaats op 30 maart 2022.

Retourneren

Retour Voorwaarden

Nutrifoodz Retour Policy: Na ontvangst heeft u 14 dagen de tijd om te besluiten of u het product wilt houden.

Zijn de 14 dagen voorbij, dan is de koop gesloten en definitief. Wenst u geen gebruik te maken van het product, dan kunt u het restant binnen 14 dagen na ontvangst retourneren aan onderstaand retouradres.

Vermeld ALTIJD:
1) uw volledige naam,
2) uw adresgegevens,
3) het factuur-/ordernummer

RETOURADRES NEDERLAND
Nutrifoodz
Postbus 3032
1270EA Huizen
Nederland

RETOURADRES BELGIË
Nutrifoodz
Delften 23 - Unit 6
2390 Malle
België

Retourzending gelieve te verrichten via Post.nl track&trace service (NL) / Bpost – aangetekende post (BE). Het terugzenden van de geleverde bestelling komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Vermeld duidelijk uw volledige adres op het pakket als afzender bij het retour sturen van uw pakket. Indien we dit niet correct ontvangen, kunnen we uw afmelding niet verwerken.

Bewaart u aub het bewijs van terugzending voor een snelle verwerking. Zodra u ons het bewijs van retour kunt tonen of wel ons de barcode heeft doorgegeven, zullen wij overeenkomstig de bestelling aanpassen c.q. annuleren.

Heeft u vragen?

Onze support afdeling is 24 uur per dag bereikbaar op support@nutrifoodz.nl. Telefonische support is bereikbaar op maandag en woensdag tussen 10:00 en 12:00 op het telefoonnummer +31208946383 en via chat zijn we bereikbaar op onze website: https://shop.nutrifoodz.nl/

Mijn account

Waar vind ik mijn account?

Je vindt het overzicht van je bestellingen in je account. Inloggen op je account.

Waar vind ik mijn abonnement?

Wanneer je voor Nutrifoodz herhaalgemak hebt gekozen kan je je leveringen beheren via deze link.

Neem contact
met ons op

Help Image
Benefits Icon
Gratis Verzending

Je geniet altijd van gratis verzending bij al je bestellingen.

Benefits Icon
Regreen Revolution

We hebben samen al meer dan 7.000.000m² vergroend!

Benefits Icon
150,000+ Klanten

Ontdek ook alle voordelen waar zo veel Nutrianen enthousiast over zijn.

Benefits Icon
100% Tevreden Garantie

Niet tevreden? Retourneren kan altijd en heel eenvoudig!

Your location is set to
Or switch countries